MUSAÖZÜ KÖYÜ
  ÇERKESLER HAKKINDA
 

Bugünkü Türk basınının temeli ve yeni cumhuriyetin sesi olan Anadolu Ajansı'nın, Şimali Kafkasya, hükümeti tarafından Şark Cephesi kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya gönderilen 45.000 Liranın 8.000 lirası ile kurulduğunu...

Adigelerin Kuzey Kafkasya için Uedışe (altın bahçe) ismini kullandıklarını, Uedışe olarak anılan bölgenin batıda Karadeniz, doğuda Hazar Denizi, güneyde Terek nehri, kuzeyde ise Don Nehri ile çevrili bulunan bölge olduğunu ve bir zamanlar tüm bu toprakların Adige vatanı olduğunu biliyor musunuz?

Ünlü Adige Ozanı Paş|e Beçmırze'nin 60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiğini ve kendi oluşturduğu Arap harfli Adige alfabesi ile eserlerini yazdığını biliyor musunuz?

Erzurum Kongresi'ne katılan delegelerden
Hüseyin Rauf Orbay (Abaza)
Bekir Sami Kunduk (Asetin)
Ibrahim Süreyya Yigit (Abaza)
Muzaffer Kılıç (Abaza)
Rize Delegesi Avukat Hakkı Bey (Abaza)
Suşehri Delegesi İsmail Hakkı Bey (Çeçen)
Bekir Kubat (Asetin)
Osman Nuri Tufan (Dağıstanlı)
olduğunu...

Sivas Kongresi'ne katılan delegelerden
Hüseyin Rauf Orbay (Abaza)
Bekir Sami Kunduk (Asetin)
Hakkı Behiç Bey (Adige)
İbrahim Süreyya Bey (Abaza)
Emir Marşan Paşa (Abaza)
Ömer Mümtaz Tanbiy (Kaberdey)
Hikmet Boran Bey (Abaza)
Muzaffer Kılıç Bey (Abaza)
Osman Nuri Tufan Bey (Dağıstan)
Rize delegesi Osman Bey (Abaza)
Manyaslı Yusuf Bey (Adige)
Uzunyaylalı Kamil Polat Bey (Kaberdey)
olduğunu...

1567 yılında Hazar Denizi kenarında başlayan ve 1864 yılında Kuban Vadisi'nde ve Karadeniz kıyısında son bulan Kafkas-Rus mücadelesinin 297 sene devam ettiğini biliyor musunuz?

Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin misafir edilip ağırlanması ve emniyetlerinin sağlanmasında, daha sonrasında ise 3.Kolordunun iaşesinin temininde Sivas ve Uzunyayla yöresi beylerinin çok önemli yardımlarının olduğunu... 
Maraş işgali ile mücadeleye giden Kılıç Ali Bey'in Pınarbaşı'na uğradığını kendisine at ve gönüllü asker verildiğini...

Ju Hacı Ömer Efendi
Müftü Benejij Hacı Mehmet Efendi
Aşkhot Hacı Mejid Efendi
Getejko Hüseyin Efendi
Encümen üyesi Lak Osman Efendi
Karaçay Yusuf Canakayıt Efendi
Belediye reisi Lo Mahmut Efendi
Nefiko Osman Efendi
gibi Çerkes beylerinin bizzat giderek Sivas Kongresi'ne izleyici olarak bulunduklarını... biliyor musunuz?

1500 lü yıllardan itibaren Adigelerde salgın hastalık bulunan evin damına siyah bayrak dikilmek sureti ile hastalığın yayılmaması için çevrenin ikaz edildiğini biliyor musunuz?

Eski Adige geleneğinde büyüğü sağ olan kişinin ismi ile çağrılmadığını biliyor musunuz?

Arkeolojik kazılarda anlaşıldığına göre Kafkasya'da bakırın işlenmesinin Sümerler'den öncesine dayandığını biliyor musunuz?

Türk milletinin ata sporu sayılan güreşte Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarttığı dünya ve olimpiyat şampiyonlarının
Yaşar DOĞU
Hamit KAPLAN
Adil CANDEMİR
Mahmut ATALAY
hepsininin Kuzey Kafkasyalı Çerkesler olduğunu...

Beşiktaş Kulübü'nün bir Çerkes aydını önderliğinde (Mehmet Fetgerey Şöenu) kurulduğunu...

Yaklaşık 1200 km uzunluğundaki Kafkaslar üzerinde 
Elbrus (Oşhamafe) 5642 m.
Diktau 5204 m.
Koştantau 5151 m.
Puşkin 5100 m.
Şhara 5068 m.
Cangitau 5058 m.
Kazbek 5033 m.
yüksekliğinde doruklar bulunduğunu, bu doruklarda 1424 km2 lik alan kaplayan 2200 buzul bulunduğunu...

İngilizcede "beyaz ırk" için kullanılan Circassian "Kafkasyalı" teriminin ilk kez Johann Friedrich Blumenbach tarafından 1795'te yayınlanan 'İnsan Cinsindeki Doğal Farklılıklar' adlı kitabında kullanıldığını; Blumenbach'ın, Kafkas Dağları civarında yaşayanları (yani Gürcüler ve Çerkesler) Beyaz ırkın 'ilk' ve 'en güzel' temsilcisi olarak gördüğü için bu adı verdiğini biliyor musunuz?   

1600'lü yıllarda Adigelerin gerek çar tarafından gönderilen öğrencileri eğiterek, gerekse Moskova'ya eğitmenler göndererek Rusları özellikle demircilik ve silah yapımı konusunda eğittiklerini biliyor musunuz?

1921'de Moskova'daki görüşmelerde Kemalist heyetin Güney Kafkasya'daki uzlaşmalara karşılık Kuzey Kafkasya meselesinde Bolşeviklere tam destek önerdiğini, Kuzey Kafkasya bölgesinde verilecek ödünlere karşı Kemalistlerin Bolşeviklerden siyasi destek, silah ve cephane, dış ilişkiler alanında ise Ermenistan'ın bazı topraklarının Azerbaycan'a teslim edilmesini istediğini 
biliyor musunuz?

Osmanlı İmparatorluğu'na sürülen Çerkeslerden bir kısmının Kafkasya'ya geri dönmek istediğini, fakat bunun Osmanlılar ve Ruslar tarafından sınırın her iki tarafına yerleştirilen 25.000 kişilik silahlı birlik tarafından engellendiğini...

Bu günkü Dar-ül aceze'nin Abhazların Kozba ailesinden Halil Rıfat Paşa'nın oğlu Mahmut Celaleddin Paşa tarafından kurulduğunu
biliyor musunuz?

Halide Edip'in aslen
Adige olduğunu fakat mensubu olduğu kendi halkına karşı takındığı aşağılayıcı tutum nedeni ile Cumhuriyet sonrası Adigelerin ismini bile anmadıkları bir Türk ünlüsü olduğunu biliyor musunuz?

Amasya Tamimi Yeni Cumhuriyetin kuruluş manifestosu olarak kabul edilir. O dönemde Amasya vilayetinde:
emniyetten sorumlu birliklerin başında 5.Kafkas Tümeni'nin geldiğini; 
Tümen komutanı Cemil Cahit Toydemir, Alay komutanı Şemsettin Jular, Tabur komutanı Osman Onarak gibi pek çok üst düzey komutanın Çerkes olduğunu;
yörenin asayişten sorumlu bir diğer birliği olan Amasya Jandarma Kumandanlığı'nın başında bulunan Binbaşı Ömer Bey'in Çerkes olduğunu...
Yörede Pontus Rumlarının yarattığı teröre karşı oluşturulan milis güçlerinin başında (Berzeg Kazım Bey, Berzeg Ekrem Bey, Zeşo Tahir, Şetoh Musa gibi) pek çok milli mücadele yanlısı müfreze kumandanının bulunduğunu...
Bunların Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı andan başlayarak bölgedeki seyahati boyunca güvenliğini sağladıklarını...

Kuzey Kafkasya'daki 4 özerk cumhuriyetin toplam yüzölçümünün 91.100 km2, Karaçay Çerkes Özerk Bölgesi ve
Adige Özerk Bölgesi dahil edildiğinde 111.800 km2 olduğunu...

Tüm Kuzey Kafkasya'nın toplam yüzölçümünün 254.300 km2, 
tüm Kafkasya'nın yüzölçümünün 440.400 km2 olduğunu...

Kanûnî Sultan Süleyman, Sultan II.Abdülhamid, Sultan Mehmed Reşad, Sultan V.Murad ve bugün Osmanlı hanedanının vârisi olan Osman Ertuğrul Efendi'nin annelerinin Çerkes olduğunu
biliyor musunuz ?

M.Ö. VIII - VII yüzyıllarda Kafkasya'da demirin kulanılmış olduğunu, demirden kılıç ve çeşitli avadanlıklar yapılabildiğini...
Kaynak: Arkeolog E.P.Alexeyev.

Kumuk Türkçesinin 1918 Kuzey Kafkasya halkları ulusal kurultayında tüm Kuzey Kafkasya'nın birleştirici ortak dili sayıldığını ve 11 Mayıs 1918'de kurulan Birleşik Kafkasya Cumhuriyeti'nin resmi dili olarak
kabul edildiğini biliyor musunuz?

Akdeniz'in köklü Yunan medeniyetini kuranların ecdadımız diye ilan ettikleri Dokalyon (Deucalion) Kafkasyalı bir muhacir olduğunu biliyor musunuz?

Doğu medeniyetinin öncüleri olan İranlılar Kafkas'ı insanlığın beşiği olarak kabul ederler.

İran menşeili zend-avesta* mukaddes rivayetlerinde Kafkastan Guhukaf adıyla bahsedildiğini, Elbruz ve Kazbek dağlarının da tanrıların yuvası olarak
kabul edildiğini biliyor musunuz?

 
  Bu siteyi 23875 ziyaretçi (46920 klik) ziyaret etti. Musaözü.tr.gg